top of page

Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Mgr. et Mgr. Barbora Le Gorju (Handlířová)

IČ: 11809787

DIČ: CZ9353164084

Nejsem plátce DPH

Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku, příslušným úřadem je Městský úřad Brno město.

Sídlo: Plotní 10/536 Brno 602 00

E-mail: bara@baragwen.com
Telefon: +420 774 380 168


Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Barbora Le Gorju se sídlem Plotní 10/536, Brno 602 00.

Úvodní ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávajícího, kterým je
Barbora Le Gorju, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.baragwen.com nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka) a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.baragwen.com.

Objednávka
2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena jsou uvedeny na stránkách jednotlivých služebm bez DPH. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně, možnostech platby. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem a to platbou na webových stránkách www.baragwen.com nebo převodem na bankovní účet (zejména aplikovatelné v případě platby v EUR a po konzultaci s prodávajícím).

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky smlouvu zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity lekcí francouzského jazyka, o čemž bude zákazník předem informován.

Cena, daňový doklad
3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího.

3.2 Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající není plátcem DPH.

Způsob a forma platby
4.1 Způsob a možnosti platby: platba online přes webové rozhraní www.baragwen.com, popř. bankovním převodem.

4.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

Způsob dodání
5.1. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít nebo si kupující bude moct daný obsah stáhnout rovnou z webového rozhraní www.baragwen.com.

5.2. Elektronické materiály budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na účet. Po dodání materiálů si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

5.3. Online výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.4. Skupinový kurz francouzštiny proběhne v termínu, který je uveden na webových stránkách www.baragwen.com a v detailech daného kurzu. V případě změny termínu z důvodu lektora bude student včas informován a bude mu nabídnuto vrácení peněz.

Zabezpečení a ochrana autorských práv
6.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online i osobní kurzy, e-booky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

Absence na individuálních online lekcích francouzštiny
7.1. Kupující může během předplaceného období lekcí francouzského jazyka na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu. Pokud tak kupující neučiní nebo zruší lekci v časovém období kratším než 24 hodin, první takto zrušená lekce je mu omluvena bez dalších sankcí. Každá další hodina, kterou kupující zruší na poslední chvíli (méně než 24 hodin) nebo se na lekci nedostaví, mu bude účtována v plné výši.

7.2. Pokud se kupující bez předchozího informování prodávajícího (přes telefon či e-mail) nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce francouzského jazyka, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou bez možnosti nahrazení lekce.

Absence na skupinovém kurzu francouzštiny

8.1. Kupující má možnost zrušit svou účast na kurzu maximálně 24hod před začátkem kurzu (informováním prodávajícího přes telefon či e-mail). Pokud tak učiní, prodávající mu nabídne náhradní termín dle obsazenosti kurzu.

8.2. V případě, že kupující zruší svou účast na kurzu později než 24hod před začátkem kurzu nebo se na kurz vůbec nedostaví, prodávající si bude účtovat 100% částky za daný kurz.

Vyčerpání balíčku lekcí

9.1 Kupující má možnost vybrat si z balíčku 5 nebo 10 lekcí. Tyto lekce musí být vyčerpány nejpozději do 2 měsíců od zakoupení (pro balíček 5 lekcí), do 4 měsíců od zakoupení (balíček 10 lekcí). V opačném případě lekce propadají.

Odpovědnost
10.1 Odpovědnost za obsah webu: Veškeré texty na webu www.baragwen.com jsou duševním vlastnictvím Barbory Le Gorju. Jejich kopírování bez souhlasu a uvedení autora může být stíháno.

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12.06.2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.baragwen.com, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.baragwen.com a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení
Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

bottom of page